NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/190/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 listopada 2021w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.), art. 4 - 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXI/190/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.), art. 4 - 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), uchwala się co następuje:


§ 1. 
1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Lubniewice na rok 2022, zwany dalej Programem, który reguluje prowadzenie na terenie Gminy Lubniewice działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W swej konstrukcji merytorycznej program jest tożsamy z założeniami rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów oraz programów zleconych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

                                                                             Przewodniczący
                                                                  Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXI/190/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 listopada 2021 r. (263kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nowacka
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2021, 08:55:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420