NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/188/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 listopada 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje

Uchwała nr XXXI/188/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 36.042,12 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 36.542,12 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 500,00 zł.

§ 2. 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 33.886,54 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.986,54 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26.900,00 zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.776.789,37 w tym:
1) dochody bieżące – 16.038.989,37 zł,
2) dochody majątkowe – 737.800,00 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.792.813,46 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 15.035.347,79 zł,
2) Wydatki majątkowe – 2.757.465,67 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.016.024,09 zł, który zostanie pokryty:
a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 15.183,84 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 1.000.840,25 zł.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.543.524,09 zł, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112.758,43zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 107.758,43 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 637.200,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki  śmieciowej 839.580,00 zł.
4. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  w wysokości 11.437,89zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 11.437,89 zł.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący
                                                                      Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                               Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXI/188/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 listopada 2021 r. (906kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2021, 08:46:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433