NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/186/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 listopada 2021w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI/186/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 180,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 280,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 380,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 918,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 289,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 350,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 650,00 zł.

§ 2. 
Traci moc uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

                                                                                    Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                Tomasz Janiszewski


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2021, 08:31:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498