Uchwała nr XXX/181/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami), art. 12 ust. 5 trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/181/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami), art. 12 ust. 5 trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogi, obręb geodezyjny 0025, oznaczonej nr działki 143 o powierzchni 2,93 ha, wpisanej do księgi wieczystej GW1U/00021068/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,  na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lubniewice.
2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje w ramach odszkodowania za przejęcie nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych .

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


                                                                                     Przewodniczący
                                                                         Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                 Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2021 r. (170kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 września 2021, 09:54:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71