NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/183/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 września 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXX/183/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 września 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 166.040,39 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 166.540,39 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 500,00 zł.

§ 2. 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 212.525,31 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.668,55 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 165.856,76 zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.622.571,11 w tym:
1) dochody bieżące – 15.884.271,11 zł,
2) dochody majątkowe – 738.300,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.708.523,86 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.934.999,31 zł,
2) Wydatki majątkowe – 2.773.524,55 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.085.952,75 zł, który zostanie pokryty:
a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 85.112,50 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 1.000.840,25 zł.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.613.452,75 zł, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.802,12zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 103.802,12 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 599.126,84 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki  śmieciowej 801.506,84 zł.

§ 7. 
W uchwale Nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:  w § 7 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: "4. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 11.437,89 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 11.437,89 zł."

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                            Przewodniczący
                                                               Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                        Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXX/183/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2021 r. (492kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2021, 14:06:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435