Uchwała nr XXX/178/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na połączenie nieruchomości wspólnych, a w następstwie połączenie Wspólnot Mieszkaniowych oraz na dokonanie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) w związku z art. 3 ust. 7, art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) i art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/178/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na połączenie nieruchomości wspólnych, a w następstwie połączenie Wspólnot Mieszkaniowych oraz na dokonanie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) w związku z art. 3 ust. 7, art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) i art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740), uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na :
1. połączenie w jedną nieruchomość wspólną: nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą numer GW1U/00003361/6, stanowiącą zabudowaną działkę ewidencyjną o numerze 501, położoną przy ulicy Jana Pawła II nr 25 w Lubniewicach z nieruchomością wspólną, objętą księgą wieczystą numer GW1U/00008518/7, stanowiącą zabudowaną działkę ewidencyjną o numerze 500, położoną przy ulicy Jana Pawła II nr 27 w Lubniewicach, w następstwie czego nastąpi połączenie Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości o danych adresowych: ul. Jana Pawła II nr 25, Lubniewice, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej o numerze 501 ze Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości o danych adresowych: ul. Jana Pawła II nr 27, Lubniewice, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej o numerze 500, w jedną wspólnotę mieszkaniową; połączenie nieruchomości jest konsekwencją geodezyjnego połączenia (scalenia) działek ewidencyjnych o numerach 500 i 501 w jedną działkę ewidencyjną o numerze 501/1 (pięćset jeden przez jeden), zgodnie z decyzją Starosty Sulęcińskiego z dnia 16 stycznia 2002 roku, znak: SGG.III-7430 7 1/2002,
2. dokonanie na skutek powyższego zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, którą po połączeniu stanowi prawo własności działki ewidencyjnej o numerze 501/1 o powierzchni 0,0783 ha, położonej przy ulicy Jana Pawła II nr 25 - 27 w Lubniewicach oraz części posadowionych na tej działce budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzić będzie jedną księgę wieczystą, w następujący sposób:

Adres lokalu oraz nr KW - Udział w nieruchomości wspólnej - Przed zmianą - Po zmianie   
działka nr 500 ul. Jana Pawła II 27, Lubniewice,
kw nr GW1U/00008518/7 działka nr 501 ul. Jana Pawła II 25, Lubniewice,
kw nr GW1U/00003361/6 działka nr 501/1 ul. Jana Pawła II 25-27, Lubniewice   Lubniewice,
ul. Jana Pawła II 25/1 kw nr GW1U/00003296/9   - 1.892/10.000   768/10.000   Lubniewice,
ul. Jana Pawła II 25/2 kw nr GW1U/00013911/0  - 2.610/10.000   1.061/10.000   Gmina Lubniewice - niewyodrębniony lokal mieszkalny - Lubniewice,
ul. Jana Pawła II 25/3 -   1.346/10.000     1.328/10.000   Lubniewice,
ul. Jana Pawła II 25/4 (sklep),
kw nr GW1U/00003356/8 - 1.459/10.000 593/10.000   Gmina Lubniewice - niewyodrębniony lokal użytkowy w piwnicy (świetlica) - Lubniewice, ul. Jana Pawła II 25,   -   2.693/10.000   3.134/10.000   Lubniewice,
ul. Jana Pawła II 27/1 kw nr GW1U/00008573/0 47/10000 - 1.320/10.000   Gmina Lubniewice - niewyodrębniony lokal mieszkalny - Lubniewice, ul. Jana Pawła II 27/2 7.173/10.000 -   1.017/10.000   Lubniewice,
ul. Jana Pawła II 27/3 kw nr GW1U/00008383/1 2.780/10.000 - 779/10.000   SUMA   10.000/10.000   10.000/10.000   10.000/10.000

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                             Tomasz Janiszewski

 
Uchwała Nr XXX/178/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2021 r. (195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2021, 14:02:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75