NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/184/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 września 2021w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/184/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 września 2021


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. 
W uchwale nr XXVIII/173/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, stanowiących załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Lubniewice.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                           Przewodniczący 
                                                                               Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                        Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXX/184/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2021 r. (3600kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2021, 13:54:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469