Uchwała nr XXIX/175/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 19 sierpnia 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIX/175/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 19 sierpnia 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 600.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 600.000,00 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 600.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.452.368,72 w tym:
1) dochody bieżące – 15.713.568,72 zł,
2) dochody majątkowe – 738.800,00 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.916.887,17 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.991.411,17 zł,
2) Wydatki majątkowe – 2.925.476,00 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.464.518,45 zł, który zostanie pokryty:
a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 379.405,95 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 85.112,50 zł,
c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 1.000.000,00 zł.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.992.018,45 zł, stanowiące:
a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 1.000.000,00 zł,
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 85.112,50 zł,
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości: 906 905,95 zł.

§ 6. 
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.802,12zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 103.802,12 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 570.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki  śmieciowej 772.380,00 zł.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                Przewodniczący 
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                             Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 sierpnia 2021 r. (321kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 sierpnia 2021, 11:23:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91