Uchwała nr XXV/161/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 lutego 2021w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/161/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 lutego 2021


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. 
W uchwale nr XXIV/157/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, stanowiących załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Lubniewice.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                     Przewodniczący
                                                                         Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XXV/161/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2021 r. (3484kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 lutego 2021, 08:04:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117