Uchwała nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2020w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice uchwalonego uchwałą Nr XVI/125/2000 Rady Miasta i Gminy Lubniewice z dnia 28.06.2000 r. zmienionego uchwałą Nr XXVI/192/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIII/145/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice uchwalonego uchwałą Nr XVI/125/2000 Rady Miasta i Gminy Lubniewice z dnia 28.06.2000 r. zmienionego uchwałą Nr XXVI/192/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., uchwala się co następuje:


Rozdział 1.
Ustalenia ogólne 

§ 1. 
1.  Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/319/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem. 
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej oraz: 
1) rysunku planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice – przedstawionego na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu - stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Przedmiotem ustaleń planu są: 
1) tereny MU – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 
2) teren KDW - komunikacji drogowej - drogi wewnętrznej. 
4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zwane dalej liniami rozgraniczającymi tereny; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) symbole oznaczające przeznaczenie poszczególnych terenów; 
5) wymiary określone na rysunku planu. 
5. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą obszar dopuszczalnego położenia budynków i wiat, linia ta nie dotyczy gzymsów, ocieplenia, wykuszy, balkonów, okapów, pilastrów, schodów i ramp; 
2) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność usługową lub rzemiosło, które nie generują zanieczyszczeń środowiska przekraczających normy określone w przepisach odrębnych, oraz jeśli wytwarzane zanieczyszczenia lub uciążliwość da się ograniczyć do granic nieruchomości, na której jest prowadzona działalność. Do usług nieuciążliwych nie zalicza się obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m², warsztatów samochodowych i stacji paliw; 
3) budynkach gospodarczych lub zabudowie gospodarczej - należy przez to rozumieć budynki gospodarcze i/lub wiaty. 

§ 2. 
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 
1) lokalizację zabudowy (budynków i wiat) zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem przekraczania ich do 2 m zadaszeniem lub okapem dachów; 
2) utrzymanie istniejącej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynków do parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych. 

§ 3. 
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1. Obszar objęty planem w całości znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie”– obowiązują przepisy odrębne. 
2. Ustala się dopuszczalny określony przepisami odrębnymi poziom hałasu na terenach oznaczonych symbolem MU jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych. 
3. Ustala się ograniczenie uciążliwości usług do granic nieruchomości, na której jest prowadzona działalność usługowa. 

§ 4. 
W zakresie infrastruktury technicznej: 
1. Ustala się lokalizację sieci i urządzeń, generalnie jako podziemnych, w liniach rozgraniczających tereny drogi wewnętrznej z dopuszczeniem: 
1) przebudowy istniejących sieci; 
2) likwidacji sieci wyłączonych z eksploatacji; 
3) lokalizacji sieci i urządzeń w granicach pozostałych terenów objętych planem, przy czym na terenach MU jeśli nie będzie to stało w kolizji z ustaloną w planie zabudową. 
2. W zakresie zaopatrzenia obiektów w wodę ustala się obsługę obiektów w oparciu o istniejącą lub planowaną sieć wodociągową. 
3. W zakresie odprowadzanie ścieków komunalnych ustala się odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej, przy czym dla terenów 1MU i 2MU dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków. 
4. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o: 
1) sieć niskiego i średniego napięcia; 
2) stację transformatorową zlokalizowaną poza obszarem planu; 
3) mikroinstalacje do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł o mocy do 50 kW, z wyłączeniem urządzeń działających w oparciu o energię wiatrową i biogazowni. 
6. Dopuszcza się zaopatrzenie w gaz w oparciu o gaz w zbiornikach, docelowo z sieci gazowej. 
7. Ustala się sposób zaopatrzenia w energię cieplną z indywidualnych systemów grzewczych, w tym z odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń opartych o energię wiatrową lub biogaz. 
8. Na terenach oznaczonych symbolem MU ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do czasowego gromadzenia odpadów. 

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe 

§ 5. 
Dla terenów: 1MU (o powierzchni 0,58 ha) i 2MU (o powierzchni 0,43 ha): 
1. W zakresie przeznaczenia terenów: 
1) ustala się przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
2) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych. 
2. Obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) nieprzekraczalną linią zabudowy zgodnie z oznaczeniem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu; 
2) maksymalną powierzchnię zabudowy działki budynkami - 40% powierzchni działki; 
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 35% powierzchni działki budowlanej; 
4) minimalną i maksymalną intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej: od 0,1 do 0,8;
5) możliwość lokalizacji zabudowy gospodarczej o wysokości do 5 m, przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy; 
6) maksymalną wysokość budynków: 9 m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku (na poziom „0”); 
7) geometrię dachu głównego: 
a) dwuspadowy, w tym naczółkowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 40 do 45 stopni, i kalenicy prostopadłej lub równoległej do granicy z drogą oznaczoną symbolem KDW, z dopuszczeniem dla zabudowy gospodarczej dachu o nachyleniu połaci od 25 do 45 stopni lub 
b) wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 25 do 35 stopni, z kalenicą prostopadłą lub równoległą do granicy z drogą oznaczoną symbolem KDW; 
8) pokrycie i kolorystykę dachu: dachówka, lub materiał dachówkopodobny w jednolitych stonowanych odcieniach: czerwieni, brązu, szarości lub grafitu. 
3. W zakresie komunikacji ustala się: 
1) dojazd z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW; 
2) obowiązek zapewnienia minimum dwóch miejsc postojowych na terenie każdej działki budowlanej, w tym jednego miejsca dla pojazdów z kartą parkingową na działkach użytkowanych w części na usługi; 
3) zakaz lokalizacji zjazdów z drogi wojewódzkiej. 
4. Ustala się zasady scalania i podziału na działki ustala się: 
1) minimalną wielkość nowo-wydzielanych działek budowlanych – 1300 m²; 
2) minimalną szerokość nowo-wydzielanych działek budowlanych: nie mniejsza niż 24 m, z dopuszczeniem mniejszych szerokości dla działek wydzielanych w przy placu manewrowym drogi KDW;
3) kierunek prowadzenia granic nowo-wydzielanych działek budowlanych - pod kątem 90 stopni do osi drogi oznaczonej symbolem KDW. 

§ 6. 
Dla terenu: KDW (o powierzchni 0,97 ha): 
1. Ustala się przeznaczenie terenu na drogę wewnętrzną. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających terenu zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 
2) obowiązek lokalizacji na zakończeniu drogi placu manewrowego do zawracania pojazdów o wymiarach minimum 12,5 m x 12,5 m. 

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe 

§ 7. 
Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z którą na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, naliczona zostanie opłata planistyczna w przypadku wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów w wysokości 1%. 

§ 8. 
Uchyla się uchwałę nr XIV/105/2000 Rady Miasta i Gminy w Lubniewicach z dnia 5 kwietnia 2000 roku r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice w obrębie Glisno w zakresie objętym niniejszą uchwałą. 

§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic. 

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
  
            Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
         Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. (1008kB) pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IB-I.4131.1.2021 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2021 r. (1695kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2021.122 z dnia 2021-01-13

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 grudnia 2020, 08:07:03)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (8 marca 2021, 15:15:51)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie nadzorcze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 452