Uchwała nr XXIII/147/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2020w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/147/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2021-2035, obejmującą: 
1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Informacje o relacji kształtowania długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2021-2035 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. 
Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 
Upoważnia się Burmistrza Gminy Lubniewice do: 
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały, 
2. przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta. 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Lubniewice 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


           Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
        Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXIII/147/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. (3585kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 grudnia 2020, 15:12:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344