Uchwała nr XXIII/146/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2020w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, 2 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1,4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/146/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020


w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, 2 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1,4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.694.580,00 zł w tym: 
1. dochody bieżące w kwocie 15.555.780,00 zł, 
2. dochody majątkowe w kwocie 138.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Określa się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.267.403,53 zł, w tym: 
1. wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.677.331,75 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 9.628.069,11 zł: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.960.914,36 zł, 
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.667.154,75 zł, 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 447.773,00 zł, 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.263.441,00 zł, 
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 40.312,50 zł, 
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 297.736,14 zł. 
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 590.071,78 zł w tym: 
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 590.071,78 zł. 

§ 3. 
1.  Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 427.176,47 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 100.323,53 zł. 
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 527.500,00 zł. 
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł. 

§ 4. 
1.  Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.160,00 zł. 
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 5. 
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 
Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 
Dochody i wydatki budżetu obejmują: 
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.760,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 99.760,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł. 
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł. 
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 570.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki  śmieciowej 737.380,00 zł. 

§ 8. 
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 9. 
Upoważnia się Burmistrza do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 zł, 
2. dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków  bieżących w ramach działu, 
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy, 
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu, 
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 
5. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł. 

§ 10. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic. 

§ 11. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


           Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
        Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. (853kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2021.81 z dnia 2021-01-11

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 grudnia 2020, 15:06:49)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (15 lutego 2021, 16:14:50)
Zmieniono: Dodano Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 379