Uchwała nr XXIII/143/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2020w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/143/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
W uchwale XXII/139/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16.11.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany: 
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. W wykazie realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, stanowiących załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


          Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lubniewicach
       Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. (3512kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 grudnia 2020, 14:58:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332