NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/142/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Luniewice na 2020 rokNa podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIII/142/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Luniewice na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 18.440,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 
᠆ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.440,00 zł. 

§ 2. 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 183.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 
᠆ zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 183.000,00 zł. 

§ 3. 
Dochody i wydatki budżetu obejmują:Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 495.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki  śmieciowej 665.234,84 zł. 

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.831.201,38zł w tym: 
1) dochody bieżące – 15.697.896,38 zł, 
2) dochody majątkowe – 133.305,00 zł. 

§ 5. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.112.190,87 zł w tym: 
1) Wydatki bieżące – 15.076.040,87 zł, 
2) Wydatki majątkowe – 36.150,00 zł. 

§ 6. 
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 719.010,51 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 60.374,49 zł, 
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 779.385,00 zł. 
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


            Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
        Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. (527kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 grudnia 2020, 14:43:53)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (29 grudnia 2020, 14:46:11)
Zmieniono: Wyjustowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 533