NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/141/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 listopada 2020w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXII/141/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 listopada 2020


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Lubniewice na rok 2021, który reguluje prowadzenie na terenie Gminy Lubniewice działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


                                                                            Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 2020 r. (363kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nowacka
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 listopada 2020, 22:10:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547