Uchwała nr XXII/139/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 listopada 2020w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXII/139/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 listopada 2020


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.) uchwala się, co następuje


§ 1.           
W uchwale XX/122/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29.06.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, stanowiących załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.           
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.           
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XXII/139/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 2020 r. (3548kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 listopada 2020, 22:03:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374