Uchwała nr XXII/138/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 listopada 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje

Uchwała nr XXII/138/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 listopada 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje


§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 16.485,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20.790,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.305,00 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 12.826,57 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.521,57 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.305,00 zł.

§ 3.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.760,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 99.760,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000,00 zł
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 495.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki  śmieciowej 649.922,40 zł.

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.810.178,38 zł w tym:
1) dochody bieżące – 15.676.873,38 zł,
2) dochody majątkowe – 133.305,00 zł.

§ 5.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.292.607,87 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 15.256.457,87 zł,
2) Wydatki majątkowe – 36.150,00 zł.

§ 6.
1.  Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 517.570,51 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 60.374,49 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 577.945,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX/121/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski
                                                                            


Uchwała Nr XXII/138/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 2020 r. (679kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 listopada 2020, 21:59:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380