Uchwała nr XXII/137/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 listopada 2020w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje

Uchwała nr XXII/137/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 listopada 2020


w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje


§ 1.
Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku.

§ 2.
1.   Informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze sporządza się w formie pisemnej, która powinna zawierać część tabelaryczną i opisową.  
2. W części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca danego roku:
1) dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania,
2) wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania,
3) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
4) dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w podziale na:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
5) wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
3. Część opisową stanowiąca ocenę przebiegu realizacji budżetu winna zawierać:
1) opis ważniejszych źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji i dotacji z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,
2) opis ważniejszych wydatków w danym dziale klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w szczególności:
a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatków na obsługę długu budżetu gminy,
c) wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
d) udzielonych dotacji z budżetu gminy,
e) udzielonych pomocy finansowych i rzeczowych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
f) przyjętych do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
g) wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
h) wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną realizowanych z dochodów z opłat i kar pieniężnych.
4. W przypadku wystąpienia rozbieżności w wykonaniu wydatków, należy omówić przyczyny odchyleń wykonania od planu. Jeżeli w jednostce wystąpią zobowiązania wymagalne to należy przedstawić, z jakiego tytułu.

§ 3.
1.   Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się w formie tabelarycznej przedstawiającej kwoty planowanych i wykonanych według stanu na dzień 30 czerwca danego roku budżetowego następujących pozycji wieloletniej prognozy finansowej:  
a) dochody bieżące,
b) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
c) wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
d) wydatki majątkowe,
e) wynik wykonania budżetu,
f) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ponadto:
1) zawiera objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości oraz ewentualne skutki na lata objęte prognozą,
2) określa kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą oraz relacji spłaty długu do dochodów   ogółem oraz sposób sfinansowania długu,
3) zawiera informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowe.

§ 4.
1.   Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku sporządza się w ujęciu tabelarycznym i opisowym. 
2. W części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca danego roku:
1) przychody z prowadzonej działalności,
2) dotacje otrzymane z budżetu samorządu,
3) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) zakup materiałów i energii
c) usługi obce,
d) koszty remontowe,
e) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
4) środki na wydatki majątkowe,
5) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na początek roku i dzień 30 czerwca danego roku,
6) stan środków pieniężnych na początek roku i dzień 30 czerwca danego roku.
3. W części opisowej wykazuje się:
1) opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,
2) opis ważniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,
3) przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 6.
Traci moc uchwała nr XXIX/241/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubniewice oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski
                                                                            

Uchwała Nr XXII/137/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 2020 r. (203kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 listopada 2020, 21:55:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443