Uchwała nr XX/122/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 czerwca 2020w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/122/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.         
W uchwale XVIII/107/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16.03.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, stanowiących załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.         
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.        
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XX/122/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 czerwca 2020 r. (555kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 lipca 2020, 12:22:25)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (8 lipca 2020, 11:49:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 265