Uchwała nr XX/121/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 czerwca 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rokNa podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XX/121/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 110.894,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-        zwiększa się dochody bieżące o kwotę 128.999,00 zł.

§2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 19.703,80 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
-        zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.350,69 zł.

§3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.367.793,78 zł w tym:
1) dochody bieżące – 15.268.793,78 zł,
2) dochody majątkowe – 99.000,00 zł.

§4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.820.911,70 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.819.066,70 zł,
2) Wydatki majątkowe – 1.845,00 zł.

§5.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 546.882,08 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 31.062,92 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 577.945,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/106/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr xx/121/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 czerwca 2020 r. (621kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 lipca 2020, 12:19:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263