Uchwała nr XVIII/112/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 marca 2020w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracjiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j.) Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/112/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2020


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j.) Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
   
§2
Deklarację składa się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.

§ 3
Określa się elektroniczny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
1. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach. Wzór deklaracji w formacie edytowalnym dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (www.bip.lubniewice.pl) 
2. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej związane jest z:
a) zarejestrowaniem się na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl), następnie zalogowaniem się i wypełnieniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach  i dodanie jako załącznik do sprawy,
b) wypełnieniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach i przesłanie jej  jako załącznik w wiadomości e-mail.
3. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - /vv7m3ek76h/skrytka lub poczty elektronicznej na adres: urzad@lubniewice.pl
4. Deklaracje muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 696 ze zm.).
 
§4
Deklarację o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach:
Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych(art.6m ust 1 ustawy)Deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art.6m ust.2 ustawy)

§5
Traci moc uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XVIII/112/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. (957kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (1426kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.906 z dnia 2020-03-17

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Górczak
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 10:33:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228