Uchwała nr XVIII/111/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 marca 2020w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XVIII/111/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2020


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1. 
Ustala się, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.
                                                                                 
§2.
Wysokość stawki opłaty o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.
                                                                                 
§3.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy ustalany indywidualnie przez Gminę dla właściciela nieruchomości lub na ogólny rachunek bankowy Gminy Lubniewice podany na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.lubniewice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
                                                                                  
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
                                                                                  
§5.
Traci moc uchwała Nr XXXV/264/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
                                                                                  
§6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XVIII/111/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. (568kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.905 z dnia 2020-03-17

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Górczak
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 10:27:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198