Uchwała nr XVIII/110/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 marca 2020w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymNa podstawie art. 6k.ust. 4a z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010), art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 i art.41 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2019r., poz. 506) uchwala co następuje

Uchwała nr XVIII/110/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2020


w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 6k.ust. 4a z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010), art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 i art.41 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2019r., poz. 506) uchwala co następuje


§1
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Lubniewice kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
                                                                                     
§2
Zwolnienie, o którym mowa w §1, ustala się w wysokości 3,00 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie.
                                                                                      
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
                                                                                       
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XVIII/110/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. (294kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.904 z dnia 2020-03-17

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Górczak
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 10:17:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177