Uchwała nr XVIII/109/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 marca 2020w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XVIII/109/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2020


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości:
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 46,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
 
§2
Traci moc uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
        
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
        
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XVIII/109/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. (644kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2020.903 z dnia 2020-03-17

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Górczak
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 10:14:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198