Uchwała nr XVIII/107/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 marca 2020w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/107/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2020


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
W uchwale nr XVII/97/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, stanowiących załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
W  §4 Uchwały nr XVII/97/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035, upoważnienie Burmistrza Gminy Lubniewice nr 3 otrzymuje brzmienie: "do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta".

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lubniewic.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XVIII/107/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. (385kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (469kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (3855kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (676kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 09:52:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159