Uchwała nr XVIII/106/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 marca 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rokNa podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XVIII/106/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych dochodów o kwotę 30.800,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-        zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.800,00 zł

§2.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę 30.800,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
-        zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.800,00 zł

§3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.143.133,38 zł w tym:
1) dochody bieżące – 15.044.133,38 zł
2) dochody majątkowe – 99.000,00 zł

§4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.764.600,99 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.762.755,99 zł
2) Wydatki majątkowe – 1.845,00 zł

§5.
W §2 ust 1. ppkt. 2 uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok otrzymuje brzmienie: wydatki na dotacje na zadania bieżące – 400.000,00 zł.

§6.
W §3 uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok dodaje się ust 5: określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł.

§7.
1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.226,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§8.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVII/96/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XVIII/106/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. (577kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (338kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (1129kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (357kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (1119kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 09:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149