Uchwała nr XVIII/105/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 marca 2020w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr IX/60/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVIII/105/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2020


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr IX/60/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1
W uchwale Rady Miejskiej w Lubniewicach nr IX/60/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmienia się  §2, który otrzymuje treść: „ustanawia się Bartosza Jankowskiego przedstawicielem, za którego pośrednictwem Gmina działać będzie w Stowarzyszeniu”.
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XLIII/306/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/60/2007 Rady Miejskiej  w Lubniewicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XVIII/105/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. (481kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 09:29:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145