Uchwała nr XVIII/104/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 marca 2020w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2020 roku.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r, poz. 122 ze zmianami), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje

Uchwała nr XVIII/104/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2020


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2020 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r, poz. 122 ze zmianami), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje


§ 1.
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XVIII/104/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. (443kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (1058kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.902 z dnia 2020-03-17

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 09:18:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139