Uchwała nr XVII/97/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 stycznia 2020w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/97/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1.
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2020-2035, obejmującą:
1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Informacje o relacji kształtowania długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2020-2035 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.
Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Upoważnia się Burmistrza Gminy Lubniewice do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały,
2. Przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ,
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5.
Traci moc Uchwała nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035 z późn. zm.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Lubniewice

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała nr XVII/97/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. (655kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (4022kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (469kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (1859kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 stycznia 2020, 10:27:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84