Uchwała nr XVII/96/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 stycznia 2020w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rokNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, 2 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 242, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVII/96/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, 2 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 242, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.112.319,38 zł w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie 15.013.319,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
w których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 86.750,00zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 99.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Określa się wydatki budżetu w łącznej kwocie 14.733.786,99 zł, w tym:
1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.731.941,99 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 9.601.549,99 zł:
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.960.100,97 zł,
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.641.449,02 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 463.000,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.235.042,00 zł;
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 86.750,00 zł,
5) Wydatki na obsługę długu publicznego – 345.600,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę  1.845,00 zł, w tym:
1) Na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.845,00 zł.

§ 3.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 378.532,39 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 118.967,61 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 497.500,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.
1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 29.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99 000,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł.
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 465.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki  śmieciowej 616.000,00 zł.

§ 8.
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.
Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 zł
2. dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków  bieżących w ramach działu,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków  związanych ze:
a) zmianą  kwot  lub  uzyskaniem płatności  przekazywanych  z budżetu środków  europejskich,  o ile  zmiany  te  nie pogorszą wyniku  budżetu,
b) zmianami  w realizacji  przedsięwzięcia  finansowego  z udziałem środków  europejskich  albo  środków,  o których  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych  z budżetu środków europejskich,
5.    samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XVII/96/2020 rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. (1152kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (2378kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (4067kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (246kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (273kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały (269kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (3478kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 stycznia 2020, 10:21:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85