Uchwała nr XV/94/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 grudnia 2019w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994), art. 226, art.227, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/94/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994), art. 226, art.227, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
W uchwale nr III/18/2018 rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu,
2. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lubniewice, stanowiących załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Informacje o relacji kształtowania się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2019-2035 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. (343kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (4933kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (710kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (279kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2020, 11:54:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202