Uchwała nr XV/93/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 grudnia 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.211, art. 212, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XV/93/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.211, art. 212, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zmniejsza się łączna kwotę planowanych dochodów o kwotę 369.810,22 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 303.682,22 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 66.128,00 zł.

§ 2.
Zmniejsza się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę 171793,97 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o 57.334,75 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 229.128,72 zł.

§ 3.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.070,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 92.070,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.100,00 zł,
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 465.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 592.962,50 zł.

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 17.521.061,58 zł w tym:
1) dochody bieżące – 15.837.511,09 zł
2) dochody majątkowe – 1.683.550,49 zł

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.529.390,47 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.920.782,45 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.608.608,02 zł

§ 6.
1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 8.328,89 zł, który zostanie  pokryty  wolnymi  środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.
4.  Przychody po zmianach wynoszą 415.828,89 zł i stanowią:
- wolne środki,  o których  mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości: 333.245,22 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w wysokości: 82 583,67 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 407.500,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. (382kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (1110kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (1651kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (266kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (3127kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2020, 11:38:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189