NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/88/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 grudnia 2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIV/88/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), uchwala się co następuje:


§ 1.
W uchwale nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany obejmujące:
1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Informacje o relacji kształtowania się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2019-2035 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.
Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 - 2035 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Lubniewic do zaciągania zobowiązań:
1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2. Z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku budżetowego i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.    

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lubniewic.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2019 r. (422kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (5351kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (745kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (282kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 grudnia 2019, 11:08:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 977