NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/87/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 grudnia 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.211, art. 212, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XIV/87/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.211, art. 212, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych dochodów o kwotę 571.082,09 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 994.035,09 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 422.953,00 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę 456.804,53 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o 229.604,53 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 227.200,00 zł.

§ 3.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 96 020,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 91.020,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.000,00 zł
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 465.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 505.000,00 zł
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 17.709.195,80 zł w tym:
1) dochody bieżące – 15.959.517,31 zł
2) dochody majątkowe – 1.749.678,49 zł

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.519.508,44 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.681.739,55 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.837.768,89 zł

§ 6.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 189.687,36 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 217.812,64 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 407.500,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIII/83/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok „Dotacje udzielone w 2019 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała nr XIV/87/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2019 r. (384kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (1198kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (922kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (269kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (814kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (2069kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 grudnia 2019, 11:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 971