Uchwała nr XIV/86/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 grudnia 2019w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi SulęcińskiemuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/86/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
Udziela się z budżetu Gminy Lubniewice pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sulęcińskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 1297 F Jarnatów – Lubniewice”, ul. Spacerowa, Lubniewice.
 
§2.
Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Lubniewice  w  wysokości do kwoty 244 420,00  zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia zł.)
 
§3. 
Szczegółowe warunki oraz zasady udzielania dotacji zostaną ustalone w umowie zawartej  pomiędzy Gminą Lubniewice a  Powiatem Sulęcińskim.
 
§4.
Do zawarcia umowy, o której mowa w §3 upoważnią się Burmistrza Lubniewic.
 
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

Uchwała nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2019 r. (501kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 grudnia 2019, 15:03:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147