Uchwała nr XIII/83/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 listopada 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.211, art.212 ust.1 i 2, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XIII/83/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 listopada 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.211, art.212 ust.1 i 2, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zmniejsza się łączna kwotę planowanych dochodów o kwotę 15.590,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.990,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 12.600,00 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę 10.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.148,97 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.148,97 zł.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych Dochodów Gminy w wysokości 17.031.737,96 zł w tym:
1) dochody bieżące – 14.859.106,47 zł
2) dochody majątkowe – 2.172.631,49 zł

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych Wydatków Gminy w wysokości 16.956.328,16 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.339.817,27 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.616.510,89 zł

§ 5.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 75.409,80 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości:
332.090,20 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 407.500,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/30/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok „Dotacje udzielone w 2019 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/41/2019z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                            Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 listopada 2019 r. (605kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (1074kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (2343kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (249kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (820kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały (251kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (3756kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 listopada 2019, 13:23:42)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (29 listopada 2019, 13:30:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 141