Uchwała nr VII/44/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 maja 2019w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017, poz. 1892) art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2018, poz. 888) w związku z art. 9, art.28 § 4 oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) zarządza się, co następuje

Uchwała nr VII/44/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 maja 2019


w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017, poz. 1892) art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2018, poz. 888) w związku z art. 9, art.28 § 4 oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) zarządza się, co następuje


§ 1.
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.
Inkasentami podatków określonych w § 1 ustanawia się sołtysów następujących sołectw:
1. Glisno - sołtys Bronisław Boruta
2. Jarnatów - sołtys Zbigniew Kamieniczny
3. Rogi - sołtys Jan Pulkowski

§ 3.
Ustala się wynagrodzenie z tytułu poboru podatków w wysokości 10 % zainkasowanej i wpłaconej do kasy Urzędu Miejskiego w Lubniewicach kwoty lub przekazanej na rachunek budżetu gminy kwoty podatków określonych w § 1 przez inkasentów.

§ 4.
Pobrane kwoty podatków w określonych w § 1 inkasent przekazuje na rachunek budżetu gminy niezwłocznie po upływie terminu płatności danej raty zobowiązania podatkowe, to jest nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, następujących po terminie płatności danej raty podatku.

§ 5.
Traci moc Uchwała XVI/136/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1576.2019 z dnia 2019-05-31

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 maja 2019, 10:20:27)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 czerwca 2019, 14:52:56)
Zmieniono: Publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 128