Uchwała nr VII/43/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 maja 2019w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) zarządza się, co następuje:

Uchwała nr VII/43/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 maja 2019


w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.
Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Lubniewicach:
1) Wprowadza opłatę targową;
2) Określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.
Na terenie Gminy Lubniewice wprowadza się opłatę targową.

§ 3.
Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Lubniewice przy sprzedaży;
1) ze straganów przenośnych, handel na ziemi - 10,00 zł za zajęcie 1 m² powierzchni
2) z samochodu osobowego, ciężarowego, stołu pod zadaszeniem - 21,00 zł.

§ 4.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez wezwania, na rachunek gminy nr 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 z zastrzeżeniem § 5.

§ 5.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty dokonują inkasenci:
1) na terenie wsi:
a) Glisno - sołtys Bronisław Boruta
b) Jarnatów - sołtys Zbigniew Kamieniczny
c) Rogi - sołtys Jan Pulkowski
2) na terenie miasta Lubniewice- Jolanta Kłysz
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.2, za pobór opłaty targowej wysokości 10% pobranych i odprowadzonych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Lubniewice lub wpłaca w kasie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 6.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej.
      
§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                          Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1575.2019 z dnia 2019-05-31

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 maja 2019, 10:18:30)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 czerwca 2019, 14:52:19)
Zmieniono: Publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 243