Uchwała nr VI/34/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 marca 2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr VI/34/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 marca 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.
 
§ 2.
Granice obszaru objętego planem ilustruje załącznik graficzny nr 1 do uchwały, który stanowi integralną część uchwały.
 
§ 3.
Ustala się zakres planu zgodny z art. 15 ust. 2 oraz w niezbędnym zakresie ust.  3  ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 5.
Uchyla się:
1) uchwałę nr XLIV/320/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                Przewodniczący
                                                                    Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                 Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (338kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 marca 2019, 14:00:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130