NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2018w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994), art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994), art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.         
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2019-2035 obejmującą:
1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.  Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 - 2035 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Upoważnia się Burmistrza Lubniewic do zaciągania zobowiązań:
1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2. Z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku budżetowego i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.    

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lubniewic.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXXIV/263/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


                                                                                 Przewodniczący
                                                                      Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                   Edward Białek

Załącznik nr 1 do uchwały (101kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (505kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (77kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 stycznia 2019, 11:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748