NULL string(0) ""

Uchwała nr III/17/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2018w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz.994) art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9, ust.2, art.214, art.215, art.217 ust.1, art.222, art.235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1, art.242, art.258 ust.1 pkt 1,2,3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz.994) art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9, ust.2, art.214, art.215, art.217 ust.1, art.222, art.235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1, art.242, art.258 ust.1 pkt 1,2,3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.847.085,97 zł w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie 13.668.780,33 zł,
2.Dochody majątkowe w kwocie 2.178.305,64 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy  finansach publicznych – 1.820.105,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Określa się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.522.169,64 zł, w tym:
1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 13.144.204,47 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 9.215.931,37 zł
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.566.031,65 zł
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.649.899,72 zł
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.135.253,00 zł
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.455.738,10 zł
4) Wydatki na obsługę długu publicznego – 337.282,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 2.377.965,17 zł, w tym:
1. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.377.965,17 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -1.243.054,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 324.916,33 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 82.583,67 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 407.500,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.
1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1. Pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 800.000,00 zł.

§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 62.386,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 37.614,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000,00 zł
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 400.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki  śmieciowej 403.000,00 zł

§ 9.
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.
Określa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.
Określa się plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12.
Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 800.000,00 zł,
2. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków  bieżących w ramach działu,
3. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na łączna kwotę do 500.000,00 zł,
4. Przekazanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
5. Lokowanie wolny środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy;
6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek budżetu do łącznej kwoty 300.000,00 zł

§ 13.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrz Lubniewic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.                                                                             Przewodniczący
                                                                  Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                              Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (215kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (136kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (33kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (47kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały (24kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały (40kB) pdf

Załącznik nr 7 do uchwały (41kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (70kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2019.152 z dnia 2019-01-11

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 stycznia 2019, 11:18:44)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2019, 09:03:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 690