NULL string(0) ""

Uchwała nr III/15/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994) , art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994) , art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/263/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035, obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2.
Załącznik nr 2 Uchwały nr XXXIV/263/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r., ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 
Załącznik nr 3 Uchwały nr XXXIV/263/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r., ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                           
                                                                                          Przewodniczący
                                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                           Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (102kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (95kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (83kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 stycznia 2019, 11:07:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 677