NULL string(0) ""

Uchwała nr III/20/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 4'1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr III/20/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 4'1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), uchwala się co następuje:


§1
1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Lubniewice na rok 2019 zwany dalej Programem, który reguluje prowadzenie na terenie Gminy Lubniewice działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W swej konstrukcji merytorycznej program jest tożsamy z założeniami rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów oraz programów zleconych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


                                                                            Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                             Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (57kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Niwald
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2018, 09:35:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 772