NULL string(0) ""

Uchwała nr II/10/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 grudnia 2018w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/10/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Podwyższa się kryterium do 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8    ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.), uprawniające do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
§ 2.
Do wysokości kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) podwyższonego do 150%, odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale  Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
§ 3. 
Na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach udziela się pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci i uczniów w formie posiłku, bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, maksymalnie dla 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolu na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym,  a miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
 
§ 4.
Traci moc uchwała nr XLI/289/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
 
 
                                                                               Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                Edward Białek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.2855 z dnia 2018-12-11

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Niwald
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 grudnia 2018, 10:22:30)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (14 grudnia 2018, 12:44:25)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 662