NULL string(0) ""

Uchwała nr II/9/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 grudnia 2018w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1432), art. 17 ust.2 pkt 4, art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz.1007), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr II/9/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1432), art. 17 ust.2 pkt 4, art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz.1007), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Traci moc uchwała nr XLI/288/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                  Edward Białek
 

Załącznik nr 1 do uchwały (52kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.2854 z dnia 2018-12-11

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Niwald
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 grudnia 2018, 10:19:53)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (14 grudnia 2018, 12:43:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 684