NULL string(0) ""

Uchwała nr II/7/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 grudnia 2018w sprawie zmiany Statutu Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/7/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
W Statucie Gminy Lubniewice, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003  z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r., Nr 73, poz. 1096 ze zm.) dokonuje się następujących zmian:
1) uchyla się §40;
2) uchyla się §103e;
3) §105 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
a. „§105 ust. 1. Minimalną liczebność klubu radnych określa ustawa o samorządzie gminnym.”
4) uchyla się §124;
5) uchyla się §125.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
                                                                               Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                 Edward Białek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.2853 z dnia 2018-12-11

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 grudnia 2018, 10:11:03)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (14 grudnia 2018, 12:42:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 674