NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/74/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/74/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 644zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800zł
c) powyżej 9 ton - 923 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 986 zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 369 zł
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 986 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.480zł

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXXII/272/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od roku 2012.
 

Załącznik nr 1 do uchwały - Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (56kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały - Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej ni (51kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały - Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (53kB) pdf

 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2011.137.2831 z dnia 2011-12-17

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (26 kwietnia 2012, 09:24:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2572