NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/73/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/73/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1
Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lubniewice:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,53zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,82zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,11zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajetych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,36zł
e) pozostałych , od 1m2 powierzchni użytkowej 4,82zł
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,36zł
2. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)
3. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni, 0,66zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni, 4,22zł
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni, 0,29zł

§ 2
Niezależnie od zwolnień przewidzianych w art.7 ust.1 i 2 ustawy, zwalnia się od podatku od nieruchomości lub ich części:
1. nieruchomości zajęte na działalność związaną z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXXII/271/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od roku 2012.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2011.137.2830 z dnia 2011-12-17

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (26 kwietnia 2012, 09:08:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3021