NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/72/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust.1 pkt 1 i art. 19 pkt. 1 lit. b oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art.47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/72/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust.1 pkt 1 i art. 19 pkt. 1 lit. b oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art.47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1
Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej w kwocie - 2,00zł

§ 2
Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Lubniewice.

§ 3
Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. Poboru dokonują inkasenci:
1. od osób przebywających w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, domach wypoczynkowych, schroniskach, polach namiotowych i podobnych zakładach – kierownicy lub wyznaczeni przez nich pracownicy,
2. od pozostałych osób – kwaterodawcy.

§ 4
Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent rozlicza w Urzędzie Miasta i Gminy Lubniewice do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 5
Inkasenci pobierający opłatę miejscową otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4% sumy zainkasowanej opłaty.

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XXXII/270/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od roku 2012.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2011.137.2829 z dnia 2011-12-17

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (26 kwietnia 2012, 09:03:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2730