NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/71/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie: wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/71/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie: wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się stawki roczne opłaty od posiadania psów w następujących wysokościach:
1. od pierwszego psa – 40,00zł
2. od drugiego psa i następnych – 46,00zł

§ 2
Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania do 31 maja danego roku kalendarzowego a w przypadku powstania obowiązku po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 3
Opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w §1, jeżeli osoba zobowiązana do płacenia tej opłaty weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca 2012 r.

§ 4
Obowiązek opłaty od posiadania psów wygasa z końcem roku, w którym ustało posiadanie psa.

§ 5
Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. Poboru opłaty dokonują inkasenci.
1. Na terenie wsi:
a) Jarnatów - sołtys Zbigniew Kamieniczny
b) Glisno - sołtys Krystyna Kisielewicz
c) Rogi - sołtys Jan Pulkowski
2. Na terenie miasta Lubniewice opłata jest uiszczana w oddziałe Banku Spółdzielczego Lubniewice lub na konto Urzędu Miejskiego Lubniewice.

§ 6
Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% sumy zainkasowanej kwoty.

§ 7
Traci moc Uchwała Nr XXXII//269 /2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od roku 2012.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2011.137.2828 z dnia 2011-12-17

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (26 kwietnia 2012, 08:53:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2446